Terug naar overzicht

Doelstelling
De Ambtsgroep Pastoraat heeft als doelstelling het organiseren en verlenen van pastorale zorg in onze gemeente.

Samenstelling
Deze Ambtsgroep bestaat uit een (ouderling)voorzitter, de predikant, mogelijk een secretaris, de wijkouderlingen, een diaken, de pastoraal medewerkers.
Naast de Ambtsgroep zijn er wijkteams, die de pastorale zorg per wijk op zich nemen. Hierbij kan de hulp van de predikant ingeroepen worden. Een wijkteam bestaat uit een wijkouderling, soms een pastoraal medewerker, een diaken en wijkmedewerkers.

Taken en Bevoegdheden
De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven:

  • het verlenen van pastorale zorg aan gemeenteleden,
  • het bijstaan van de predikanten voor zover het pastorale zorg betreft,
  • het verdelen van de pastorale zorg over de wijken,
  • het organiseren van (groot)huisbezoeken,
  • het bijwonen van huwelijksdiensten en begrafenissen,
  • het voordragen van de bestemming van de Paaskaars aan de kerkenraad,
  • het voordragen van het jaarthema aan de kerkenraad,
  • het jaarlijks rapporteren van de afgelegde (groot)huisbezoeken,
  • het uitvoeren van alle werkzaamheden verband houdende met de pastorale zorg in de gemeente,
  • het doen van voorstellen aan de kerkenraad verband houdende met pastorale zaken.