De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad, de zogenaamde grote kerkenraad.
De grote kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeente, het diaconaat in de gemeente, de samenleving en de wereld, evenals het besturen van de kerk, de organisatie en de inhoud van de erediensten en het te voeren beleid.

De grote kerkenraad, bestaat uit de predikant(en), alle ouderlingen en alle diakenen. Vanuit de grote kerkenraad worden ambtsdragers afgevaardigd naar diverse commissies en werkgroepen. De grote kerkenraad vergadert eenmaal per twee maanden, startende in september, na het aantreden van nieuwe ambtsdragers.
Nieuwe ambtsdragers worden, na hun benoeming door de kerkenraad en goedkeuring van de gemeente, in een kerkdienst in het ambt bevestigd.

In de zogenaamde kleine kerkenraad zijn naast de predikanten, de preses en de scriba ook alle AG-en vertegenwoordigd. De kleine kerkenraad is belast met de behandeling en coördinatie van algemene zaken en de voorbereiding van de grote kerkenraadsvergaderingen.

In de vergaderingen van de grote kerkenraad komen alle zaken aan de orde die van belang zijn voor het goed functioneren van de kerk. Hier wordt het algemene beleid vastgesteld, wat veelal verder wordt uitgewerkt in diverse Ambtsgroepen (AG) of de kleine kerkenraad.

Binnen onze kerk zijn 5 Ambtsgroepen actief, te weten de: 

 • Ambtsgroep Pastoraat 
 • Ambtsgroep Missie & Diaconaat 
 • Ambtsgroep Kerk & Jeugd
 • Ambtsgroep Eredienst
 • Ambtsgroep Beheer & Financiën

Deze ambtsgroepen zijn belast met de uitvoering van een aantal door de kerkenraad vastgestelde werkzaamheden en zijn verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

Samenwerking met de Hervormde Gemeente Almkerk.
Een afvaardiging van de kerkenraad vergadert minimaal 1 keer per jaar met een afvaardiging van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Almkerk. Hierbij komen o.a. alle gezamenlijke activiteiten aan de orde zoals de:

 • Gezamenlijke avonddiensten,
 • Gang van zaken rondom Antonia,
 • Preekroosters van alle predikanten,
 • Tentdienst in de zomervakantie,
 • Kerk- School- en Gezinsdiensten,
 • Interkerkelijke Werkgroep,
 • Lopend Vuurtje.

Ook komen de beide gehele kerkenraden jaarlijks bij elkaar. Daarnaast vergaderen de diaconieën van beide gemeenten 1 á 2 keer per jaar. Zij werken o.a. samen op het gebied van de kerktelefoon. Daarnaast worden er ouderenmiddagen georganiseerd.