Terug naar overzicht

Doelstelling
De Ambtsgroep Eredienst heeft als doelstelling het bijdragen aan de ontwikkeling en inhoud van de erediensten in onze gemeente.

Samenstelling
Deze Ambtsgroep bestaat uit de voorzitter, tevens zijnde ouderlingambtsdrager, de secretaris, de predikant, de preekvoorziener* , de organist* , een vertegenwoordiger vanuit de Ambtsgroep Pastoraat en 4 gemeenteleden.
*) voor de preekvoorziener en de organist is het rooster van aftreden niet van toepassing.

Taken en Bevoegdheden
De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven:

 • het proces van bezinning op de inhoud en de vorm van de erediensten.
 • het opstellen (ter goedkeuring aan de kerkenraad) van verschillende liturgieën, orden en formulieren en het uitdelen ervan, alsmede het up-to-date houden van het zogenaamde 'liturgieboekje'.
 • het opstellen van een preekrooster in samenwerking met predikanten en kleine kerkenraad.
 • het (doen) organiseren van diensten met een afwijkend karakter en of bijzondere diensten, zoals bijvoorbeeld vespers, zangdiensten, jongerendiensten en ouderendiensten. Uitgegaan wordt van het organiseren van maximaal 8 vespers en/of zangdiensten per jaar, aangevuld met maximaal 4 jongeren- en/of ouderendiensten per jaar.
 • het uitnodigen van voorgangers c.q. sprekers voor de erediensten/samenkomsten met een afwijkend karakter,voor o.a. de: vespers, zang-, jongeren-, en ouderendiensten.
 • het organiseren van de muzikale medewerking aan de erediensten.
 • het regelen van praktische zaken in de erediensten, zoals liturgisch bloemschikken, kerkelijke kleuren, kaarsen, kerstversieringen.
 • het coördineren en evalueren van het werk van alle (groepen) die aan de erediensten meerwerken.
 • het coördineren van het werk van groepen en personen voor zover het hun betrokkenheid bij erediensten betreft.
 • het zoeken en trainen van lectoren (één maal per 2 jaar) en het opstellen van een lectorenrooster.
 • het meewerken aan projecten die door de kerkenraad worden vastgesteld, bijv. het 40-dagen project.