Terug naar overzicht

Doelstelling
De Ambtsgroep Missie & Diaconaat heeft als doelstelling het organiseren en verzorgen van diaconale diensten binnen en buiten onze gemeente. Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de wereld centraal. Daarom houdt ze zich bezig met zorg voor de medemens dichtbij en ver weg. Haar taak is ook de gemeente bewust te maken en actief te betrekken bij mensen in nood.

Samenstelling

Deze Ambtsgroep bestaat uit alle leden die als diaken (ambtsdrager) in de kerkenraad zijn benoemd. In de Ambtsgroep kunnen niet ambtsdragers worden benoemd, belast met speciale taken. Vanuit de Ambtsgroep nemen enkele leden (of niet-ambtsdragers, belast met een speciale taak) de hieronder beschreven ZWO-werkzaamheden op zich.
De Ambtsgroep wordt voorts voor wat betreft de acties van de ZWO bijgestaan door ZWO-wijkmedewerk(st)ers, die daartoe worden aangezocht door de ambtsgroep.
Deze ZWO-wijkmedewerk(st)ers zijn geïntegreerd in de bestaande wijkteams.

Voorts wordt de ambtsgroep voor wat betreft het collecteren in de diensten bijgestaan door collectanten. Ook deze collectanten worden door de ambtsgroep zelf aangezocht.
Voornoemde ZWO-wijkmedewerk(st)ers en collectanten zijn geen ambtsdrager.

Taken en Bevoegdheden
Conform de ordinanties van de PKN heeft de ambtsgroep tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale diensten door mee te werken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening en zorg te dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid in de gemeente.
De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven:

  • het verstrekken van inlichtingen over maatschappelijk werk, uitkeringen of  het geven van extra bijstand (voor informatie over WMO, uitkeringen of extra  bijstand kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris)
  • het geven van hulp, bijstand of bemiddeling bij aanvragen daartoe,
  • het verzorgen van alle collecten in onze kerk, m.u.v. die van de jeugdsamenkomsten,
  • het verzorgen van kerkradioaansluitingen bij leden die daar behoefte aan hebben,
  • het verzorgen en organiseren van de Heilig Avondmaalsvieringen in onze kerk,
  • het aansturen van alle groepen die zich met diaconale zorg bezighouden,
  • het vertegenwoordigen van onze kerk in de classis Almkerk,
  • het organiseren van diaconale op de wereld gerichte doelen en activiteiten: Zending Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO), Kerk in Actie
  • het verstrekken van informatie over de Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk (ISDV), o.a. de zogenaamde vakantieweken.

In ordinantie 11, artikel 3 staan de taken en bevoegdheden van het college van diakenen nader omschreven.

Bankrekeningnummer AG Missie & Diaconaat: NL98 RABO 0301 5045 55


Collecten

Tijdens elke dienst worden er 2 collecten gehouden. U kunt hiervoor gebruik maken van collectemunten
Deze kunnen elke eerste maandag van de maand tussen 18.30 en 19.30 uur worden gekocht in d'Ontmoeting. 


Collectanten

Een van de taken van de Ambtsgroep Missie & Diaconaat is het verzorgen van de collectes tijdens de diensten.
Hierbij laat de Ambtsgroep zich bijstaan door leden van de kerk, vrijwilligers, die zich tijdens de dienst als collectant bij de diakenen voegt.