Terug naar overzicht

Doelstelling
De Ambtsgroep Beheer & Financiën, ook wel genoemd het college van kerkrentmeesters, is opgedragen de zorg voor de materiële belangen van onze kerk en onze gemeente. De Ambtsgroep draagt zorg voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en goederen en voor het financiële beleid van de kerk (echter niet dat van de diaconie, jeugdcentrale, evangelisatie en zending).

Samenstelling
Deze Ambtsgroep bestaat uit de voorzitter, tevens zijnde ouderling-kerkrentmeester, de secretaris, de penningmeester/ boekhouder en 5 (gemeente)leden. Twee leden, waaronder de voorzitter van de ambtsgroep zijn ouderling-kerkrentmeester en maken deel uit van de kerkenraad.

Taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven:

  • het voeren van een financiële administratie welke een volledig overzicht geeft van alle bezittingen en schulden en van alle opbrengsten en kosten van de kerk.
  • het zorgen voor de fondswerving en het registreren en beheren van de financiële zaken aangaande onze gemeente.
  • het beheer over onze gebouwen.
  • het fungeren als opdrachtgevers van kosters en beheerders.
  • het bijhouden van de registers van de gemeente.
  • het voeren van de ledenadministratie.
  • het zorgen voor het personeelsbeleid en arbeidsrechtelijke aangelegenheden.\
  • het archiefbeheer.
  • het beheren van de verzekeringspolissen.

Voorts legt de Ambtsgroep elk jaar tegenover de kerkenraad verantwoording af van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar en wordt een begroting ingediend voor het lopende jaar. In ordinantie 11, artikel 2 staan de taken en bevoegdheden van het college van kerkrentmeester nader omschreven. Onderdelen die onder de Ambtsgroep Beheer en Financiën vallen zijn de activiteitencommissie, het verjaardagsfonds en het kerkelijk bureau.

De Ambtsgroep heeft een zekere verantwoordelijkheid en daarmee autonomie, maar is ten allen tijde verantwoording verschuldigd aan de grote kerkenraad, als hoogste orgaan binnen de kerkelijke gemeente.

  • Bankrekeningnummer: NL39RABO0301500282