A. Algemene gegevens.
Naam ANBI:  Diaconie van de Gereformeerde Kerk Almkerk te Almkerk 
Telefoonnummer:  0183-401184
RSIN/Fiscaal nummer:  824104687
KVK-nummer: 76367231
Website:  www.gkalmkerk.nl
E-mail:  secr.diaconie.gka@gmail.com
Adres:  Voorstraat 16
Postcode:  4286 AL 
Plaats: Almkerk
Postadres:  Postbus 11
Postcode:  4286 ZG
Plaats;  Almkerk

De Gereformeerde Kerk Almkerk, te Almkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 

De diaconie (lees binnen onze kerk ambtsgroep Missie en Diaconaat) van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

          https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde     

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Almkerk te Almkerk.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden en haar predikant, die worden gekozen door èn uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).


C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het organiseren en verzorgen van diaconale diensten binnen en buiten onze gemeente. Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de wereld centraal. Daarom houdt ze zich bezig met zorg voor de medemens dichtbij en ver weg. Haar taak is ook de gemeente bewust te maken en actief te betrekken bij mensen in nood.


D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

         https://www.protestantsekerk.nl/

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via de link:

         http://www.gkalmkerk.nl/onze-kerk/beleidsplan-protocollen 

Kort samengevat is het beleidsplan van de Diaconie: Diaconaat is dienstverlening als antwoord op de Bijbelse opdracht om te helpen waar geen helper is. Het doel van het diaconale werk kan worden samengevat als: het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld-) samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute noodsituaties.

De diaconie hanteert 3 kernwoorden:

 1. Geloven - Het Evangelie heeft door de eeuwen heen mensen hoop gegeven. Ook vandaag inspireert het geloof mensen om in navolging van Christus te kiezen voor naastenliefde. Het Evangelie wijst ons de weg van vrede en gerechtigheid. Dit geloof willen we delen met mensen ver weg en dichtbij. Het Woord van God zet mensen in beweging.
 2. Helpen - Overal ter wereld leven mensen in moeilijke omstandigheden. Armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlog of ziekte maakt hun leven moeilijk. Wij kunnen deze mensen helpen. Door geld of goederen te geven, door onze stem te verheffen tegen onrecht, door te luisteren en te bidden.
 3. Bouwen - Onze hulp is er altijd op gericht dat mensen op eigen benen komen te staan. Duurzame verbeteringen komen alleen tot stand via goede samenwerking. Daarom bouwen we, samen met anderen en vanuit een christelijke identiteit, aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

Diaconaat en pastoraat hebben veel raakvlakken. Het streven van de diaconie om in onze gemeente het diaconaat een duidelijker gezicht te geven, zal alleen dan kans van slagen hebben wanneer er goede contacten en uitwisseling van ervaringen zijn met allen die werken in de gemeente, in het bijzonder de wijkteams (ouderlingen, wijkmedewerkers en predikanten). Samen kunnen we de gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te vervullen.

Onderdeel van de diaconie is de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Deze commissie ondersteund sinds 2016 het project Kinderen in de knel waarvoor diverse acties worden gehouden.
Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van de landelijke PKN. Als diaconie werken wij via ons landelijk orgaan Kerk in Actie (zie www.kerkinactie.nl) in projecten samen.
Dienen, delen en doen zijn kenmerkend voor elke christen en kan nooit worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente (lees: de diakenen). De bijbel staat vol aansporingen die ons aansporen om ook vandaag barmhartig, offervaardig en gastvrij te zijn. Die aansporing geldt voor de hele gemeente.

Er zijn veel teksten in de Bijbel die ons aansporen om onze liefde voor de naaste te bewijzen met concrete daden. De christelijke gemeente behoort in navolging van het voorbeeld van Jezus een diaconale gemeente te zijn. Zo’n gemeente zorgt ervoor dat:

 • niemand in haar midden gebrek heeft.
 • gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid daadwerkelijk kenmerkend zijn voor de gemeente.
 • niemand in de gemeente ongetroost leeft onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede;
 • de naaste in nood wordt geholpen.

We mogen groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. En mensen die je lief hebt, die help je toch als ze hulp nodig hebben?! Daadwerkelijke liefde is het werk van de hele gemeente. Diaconaat is dus niet uitbesteed aan een college van diakenen!

We proberen inhoud te geven aan de woorden barmhartigheid, offervaardigheid en gastvrijheid.


E. Beloningsbeleid.
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
De diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden alleen werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Mochten er diaconale medewerkers worden aangenomen, dan zal de beloning van diaconale medewerkers conform de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’ worden geregeld. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

        https://www.protestantsekerk.nl/generale-regelingen


F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De volgende diaconale arbeid werd in 2020 binnen de gemeente verricht:

 • het verstrekken van inlichtingen over maatschappelijk werk, uitkeringen of extra bijstand;
 • het verzorgen van alle collecten in onze kerk;
 • het verzorgen van kerkradio aansluitingen bij leden die daar behoefte aan hebben;
 • het verzorgen en organiseren van de Heilig Avondmaalsvieringen in onze kerk;
 • het aansturen van alle groepen die zich met diaconale zorg bezighouden;
 • de gemeente stimuleren en voor te lichten over het werk van Kerk in Actie, v.w.b. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en om te werken aan bewustwording over armoede en ongelijkheid in de wereld 
 • het organiseren van diaconale op de wereld gerichte doelen en activiteiten in ZWO verband (Zending Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking);
 • project(en) in de 40 dagen tijd;
 • het ondersteunen van het Kinderen in de knel project via Kerk in Actie;
 • het ondersteunen van de Stichting Gambia Child;
 • het verstrekken van informatie over de Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk;
 • Inzamelingsactie voor Voedselbank Altena;


G. Voorgenomen bestedingen.
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
In "H" wordt dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor de komende jaren zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI Financieel verslag (Diaconie)