Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

--------------------------------------------------------------

Diensten zondag 18 oktober
In de morgendienst
, aanvang 9.30 uur, hoopt mevr. G. Bijl-Bor uit Noordeloos voor te gaan.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Jantine van Loon en Bert Hendriksen zang.
We lezen: Johannes 3: 1-13
We zingen: Lied 103: 1 en 5 /  Lied 57a wordt gelezen /  Lied 274: 1 en 2 en na het gebed couplet 3  / Kinderlied 7x70 /  Lied 816 /  Lied  830 wordt gelezen /  Lied: 973

De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem te leiden.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Thea Groeneveld-van Herwijnen zang.
We lezen: Ezra 1 en  Ezra 3:1-6
We zingen: Psalm 122: 1 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ / Lied 608: 1 en 2 De steppe zal bloeien / Lied 912: 1 en 3 Neem mijn leven laat het Heer / Lied 912:  5  / Lied 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1e collecte Kerk in Actie / Werelddiaconaat en 2e collecte Ora en in de avonddienst 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften  over te maken. Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.
  • Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

De giften voor het verjaardagsfonds kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de Kerk, onder vermelding “verjaardagsfonds”.


Collecte zondag, 18 oktober 2020; Wereldvoedseldag.
Rwanda: Met zusters werken aan voldoende eten
Vandaag collecteren we voor werk van de zusters In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel!

 

Diensten zondag 25 oktober
9.30 uur: Ds. A. Abrahamsen-den Bok uit Tienhoven.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter – Arendse zang.

18.00 uur: Ds. K.W. de Jong uit Woerden, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, spreker is Mieke van Velzen, m.m.v. de band Sincere.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Diaconaat en 2e collecte Ora en in de avonddienst 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.


Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten
Op de website van de kerk staat bovenaan een knop AANMELDEN KERKDIENST. Als u op die knop klikt wordt u doorverbonden met het aanmeldingsformulier. U kunt zich hier voor de komende zondag opgeven. Het is de bedoeling dat u op vrijdagavond de definitieve uitnodiging krijgt voor de zondag, indien u zich hebt opgegeven. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@ziggo.nl)


Agenda

  • vrijdagavond 23 oktober is d'n Opstap.
  • voor de 3e, 4e (en 5e) klassers is het zaterdagavond 24 oktober Nienix in de Almzaal.


Vazen van de bloemengroet
Elke week worden er bloemen bezorgd vanuit de kerk. Maar niet altijd wordt de pot of de vaas teruggebracht voor het opmaken van het volgende bloemstuk. Vandaar een oproep aan degenen die de bloemen bezorgen (of indien mogelijk degenen die de bloemen hebben gekregen) om de lege vaas of pot te retourneren. Dat kan bv bij Hennie Buizer of Anneke Pierik.  Niemand thuis: dan gewoon neerzetten bij de voordeur.

 

Verschijnen Kerk wijzer
De Kerk wijzer van november verschijnt in de eerste week van november en geldt voor de periode tot 20 december. Kopij kan ingeleverd worden tot 22 oktober.
Het kerst/januarinummer wordt in de week voor kerst verspreid.


Samen sparen voor Moldavië
De komende dagen zullen de leden van de diaconie/ZWO weer de alom bekende spaardoosjes rondbrengen. We hopen dat u ook in dit 2de jaar, dat we gaan sparen voor het project dat Kerk in Actie speciaal organiseert voor de kerken in de provincie Noord-Brabant, zult meedoen. Het betreft een project/actie voor Moldavië, een van de armste landen uit Europa. 
Als gemeente kunt u daarvoor sparen in de komende wintermaanden; in februari 2021 worden de spaardoosjes weer door ons opgehaald. Van harte bij u aanbevolen! 


Kinderkerstkoor
Nog even en we gaan weer met het kinderkerstkoor starten! 
Heb je zin om mee te zingen? Kom dan op 23 oktober naar d’ Ontmoeting. Daar oefenen we elke vrijdagavond tussen 18.00 uur en 18.45 uur op mooie vrolijke kerstliedjes!
We zien je graag.
Groeten Karin, Janneke en Dinella

                                

Extraatje voor minima in Almkerk
Net als vorig jaar hebben huishoudens in Almkerk met een zeer laag inkomen afgelopen maand een extraatje ontvangen namens de diaconieën van de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Hervormde Gemeente, e.e.a. in samenwerking met de gemeente Altena.
Er is door ons een bedrag beschikbaar gesteld dat door de gemeente is overgemaakt naar huishoudens die van een minimuminkomen moeten rondkomen. De 47 eenpersoonshuishoudens hebben daarbij €40,-- ontvangen en de 13 meerpersoonshuishoudens €70,--. Het zijn relatief bescheiden bedragen, maar de actie is dan ook vooral bedoeld om ons als diaconieën bekend te maken onder de huishoudens. De bedragen zijn voorts een extraatje ter verlichting van de financiële zorgen. Via de gemeente hebben deze huishoudens ook een brief van ons ontvangen, waarin we ons als diaconieën voorstellen met voormeld doel dat de mensen ons weten te vinden als ze dat willen. 


  

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer