KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 


Diensten zondag 14 juni
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Exodus 20: 4-6, 25: 10-22, Kolossenzen 1: 13-20
Gezongen wordt: Lied 275 / Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 / Psalm 99: 1 en 4 / Kinderlied / Lied 825: 6 en 8 / Lied 276: 1 en 3

De avonddienst, om 18.00 uur,  hoopt ds. B. Ridder ook te leiden. Gezamenlijke themadienst vanuit de Hervormde kerk, in de serie over de gelijkenissen van Jezus, deze keer over Lucas 16: 1-9, over de onrechtvaardige rentmeester.
We lezen: Lucas 16: 1-13
Gezongen wordt (uit Liedboek 1973): Psalm 24: 1, 2 en 3 / Gezang 480: 1, 2 en 4 / Apostolische Geloofsbelijdenis / Gezang 387: 1, 2, 5, 6 en 7

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.


Dienst zondag 21 juni
9.30 uur: ds. B. Ridder
In deze dienst vieren we het avondmaal - u kunt het avondmaal thuis bij kerkradio of internetuitzending meevieren. We vragen u van tevoren een stukje brood en zo mogelijk een klein glaasje wijn of druivensap klaar te zetten, voor ieder van de aanwezigen apart. Wanneer in de kerk het moment daar is dat we brood en wijn nemen, kunt u ook thuis het brood eten, de wijn of het druivensap drinken. Zo hopen we op een gezegende viering, dat we ons verbonden mogen weten met de Heer en met elkaar.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1 collecte Kerk en 2e  collecte Diaconaat.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 13 juni 10.00 uur. Bert Ridder

 

Avonddiensten
De Hervormde Gemeente houdt t/m 31 mei online avonddiensten in de vorm van een vesper, dus een wat kortere dienst. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.

 

Zangers gezocht
In de afgelopen tijd is in de online-diensten de zang verzorgd door Corina de Peuter, Menno en Caroline Alberts en fam. Herwig. We zijn blij met hun inbreng en wellicht kunnen we ook de komende tijd een beroep op hen doen.

Tegelijk breekt de zomertijd aan: tijd dat niet iedereen altijd beschikbaar is… Bovendien zijn er vanaf juli ook weer (gezamenlijke) avonddiensten. Samenzang is vooralsnog niet toegestaan, daarom zoeken we naar gemeenteleden die de zang in morgen- en/of avonddienst willen verzorgen. Uit oogpunt van de huidige maatregelen per dienst niet meer dan 2 of 3, zodat er genoeg afstand gehouden kan worden.

Als u/jij denkt: Dat lijkt me leuk! meld u/je dan aan: predikant@gkalamkerk.nl of telefonisch: 401265.  Bert Ridder


Juni 'oefenmaand'
Deze maand mogen maximaal 30 mensen een kerkdienst bijwonen en vanaf 1 juli 100 mensen. Omdat deze maand slechts een beperkte groep mensen een dienst mogen bijwonen, gebruiken we deze maand als ‘oefenmaand' om het 'corona-protocol' te toetsen. Dit doen we met leden van de kerkenraad en andere mensen die een taak hebben bij de diensten vanaf 1 juli, zodat we voldoende voorbereid zijn voor de 'anderhalvemeterkerk'. Hoe dit gaat gebeuren, leest u binnenkort op deze Kerk brief. 

 

GEZOCHT: helpende handen!
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor een taak binnen onze kerkelijke gemeenschap. Gelukkig hebben we al enkele positieve reacties gehad op onze vraag om een taak te gaan vervullen. Echter zijn er ook gemeenteleden die gemeend hebben nee te moeten zeggen toen we een beroep op hen hebben gedaan. Daarom via deze oproep de vraag aan u om mee te denken de openstaande vacatures in te vullen en zich hiervoor beschikbaar te stellen. Het zijn in onze ogen functies die in het belang van onze kerkelijke opdracht ingevuld moeten worden.  

Het betreft de volgende functies:

  • Ouderling in de functie van voorzitter van de ambtsgroep pastoraat
  • 2 Diakenen
  • Jeugdouderling
  • 2 Jeugdondersteuners, niet zijnde een ambtsdrager
  • Notulist van de kerkenraad
  • Boekhouder, niet zijnde een ambtsdrager

We hopen en bidden dat er gemeenteleden bereid zijn om een kerkelijke functie te gaan uitoefenen.

U kunt hierover contact opnemen met de voorzitter van de Kerkenraad Kees Noorloos, telefoon 062300248. Email: voorzitter@gkalmkerk.nl.

 

Verschijning Kerk wijzer
De eerstvolgende Kerk wijzer die verschijnt omvat de periode juli en augustus.
Heeft u informatie of een leuk verhaal dat u met ons wilt delen dan graag aanleveren voor 16 juni a.s.

 

Mogelijkheid bijdrage collecte over te maken via rekeningnummer
Zolang de kerkdiensten niet fysiek gehouden kunnen worden tijdens de dienst in onze kerk, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.         
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn, de collecten van de diaconie te bestemmen voor diaconale doelen waaronder Kerk in Actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar deze diaconale doelen. U kunt uw collecte telkens (of in één keer) voor deze mooie doelen in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van: collecte diaconale doelen.

Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Actie Vakantietas.
Dit jaar zal de zomervakantie voor veel mensen anders verlopen dan wellicht gepland. Toch worden er plannen gemaakt en trekt een groot deel van Nederland er op uit. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben deze mogelijkheid meestal niet. Daarom organiseert Kerk in Actie in 2020 (opnieuw) de actie Vakantietas: kinderen die opgroeien in armoede krijgen via plaatselijke kerkelijke gemeenten een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

Binnen de gemeente Altena hebben een aantal diaconieën de handen ineengeslagen en zij willen kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de Voedselbank in Sleeuwijk, zo’n vakantietas geven. Ook onze diaconie wil hier graag aan meewerken.

Misschien spreekt de actie ook u aan en wilt u dit initiatief ondersteunen. Dit kan: u kunt een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL98RABO 0 301 504 555 onder vermelding van Actie Vakantietas. Wij zien uw bijdrage graag voor 30 juni tegemoet, zodat we de tassen aan het begin van de zomervakantie kunnen afleveren bij de Voedselbank.

Helpt u mee de tassen te vullen met vakantiepret voor kwetsbare kinderen in onze gemeente Altena?

 

D’n Opstap en Nienix

Normaal gesproken ben jij als je in groep 8 of in de 2e klas zit welkom om een avond mee te kijken bij D’n Opstap en de Nienix! Helaas kon dat dit jaar ook niet doorgaan. Daarom heeft de leiding van zowel D’n Opstap als de Nienix een filmpje gemaakt om jou uit te nodigen voor volgend jaar! We hopen dat je al enthousiast wordt. Wij hebben al zin om onze tieners weer te zien in september!

Zit je in groep 8? Klik op deze link: https://youtu.be/GYNVhSh2Wrk
Zit je in klas 2? Klink dan op deze link: https://youtu.be/5AAGa4XaFrw

Groet, de leiding van D’n Opstap en de Nienix

 

Actie voor Angela Cama uit Albanië
Twee jaar geleden hebben we tijdens de eerste groepsreis naar Albanië Angela Cama (18) leren kennen. Angela gaat volgend jaar aan de CHE Social Work studeren, maar dit kost 7000 euro per jaar omdat Albanië niet bij de EU hoort. Koos en Dinie zijn daarom bezig met het inzamelen van geld en wij willen hier graag een steentje aan bijdragen. Dit doen we door een picknickactie te organiseren!  U / jij kunt een picknick voor het aantal personen naar keuze bestellen. De picknick staat zaterdagochtend 11 juli voor u klaar en kan geheel volgens coronamaatregelen opgehaald worden bij d’ Ontmoeting (Gereformeerde Kerk) tussen 9.00 en 11.30.  De picknick kost voor een volwassene 7,50 euro en voor een kind 5 euro. Geef u bestelling door aan Martin Nederveen: martin.nederveen@hotmail.com / 06-14721826 voor 1 juli. Alvast bedankt! Martin Nederveen, Daan Koekkoek en Nienke Honcoop

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer