KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Met Kerst vieren we dat God in de persoon van Jezus dichtbij ons komt. Vandaag is het Pinksteren, God is niet alleen dichtbij gekomen, we vieren dat Hij zelfs bezit van ons neemt, in ons komt wonen. Dat is intiem. Zo intiem als je adem, als je ziel. Over adem gaat het in de Pinksterdienst. Dat God ons mag beademen met zijn troostende en bezielende Geest, zodat we ook in deze moeilijke tijd de lange adem mogen hebben om vol te houden, om hoop te houden, om tot een nieuw begin te komen.

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

Dienst zondag 31 mei Pinksteren
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Muziek en zang worden vandaag verzorgd door Celis Dekker en fam. Herwig

We lezen: Genesis 2: 4b-7 & Johannes 20: 19-22
We zingen: Psalm 87: 1, 2 en 4 / Kinderopwekking 31: Door de kracht van de Heilige Geest / Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen / Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus / Kinderlied: Een vlammetje hier, een vlammetje daar / Opwekking 263: Er is een Verlosser / Lied 675

Wilt u nog even napraten over de dienst? In aansluiting op de dienst, tussen 11 en 12 uur kunt u ds. Bert Ridder bellen: 401265.

 

Collecten
De collecten zijn bestemd voor 1e collecte Kerk in Actie en 2e collecte Kerk.

 

Collecte zondag 31 mei 2020, Pinksteren; hulp bij een stille coronaramp; Moldavië
Kerk in actie heeft verzocht om de pinkstercollecte, op zondag 31 mei, helemaal in het teken van de coronahulp te stellen. De diaconie van onze kerk heeft daarbij de keuze gemaakt om de Pinkstercollecte te bestemmen voor het arme Moldavië, en in het bijzonder voor de ouderen en de kinderen, die er in dit land nu helemaal alleen voor staan en moeten zien te overleven.

Via de alom bekende spaardoosjes en de violenactie hebben we al actie gevoerd voor dit land.
Een Moldavisch spreekwoord luidt ´Als het zwaar wordt, kom je erachter wie je vrienden zijn’. Daarom willen wij als diaconie hen, nu zij het zeer moeilijk en zwaar hebben in deze tijd dat het coronavirus daar rondwaart, een hart onder de riem steken en hen helpen met deze collecte.

In kerkwijzer van juni en op de website van onze kerk wordt uitgebreider ingegaan op de keuze voor deze collecte en dit land. Ook in de dienst van vandaag wordt er bij stil gestaan. Doet U mee aan deze goede actie en helpt U dit land via uw bijdrage of collectemunten? Alvast bedankt. De diaconie.

 

Dienst zondag 7 juni
9.30 uur: ds. B. Ridder
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1e collecte Jeugdwerk en 2e collecte Diaconaat.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 30 mei 10.00 uur. Bert Ridder

 

Avonddiensten
De Hervormde Gemeente houdt t/m 31 mei online avonddiensten in de vorm van een vesper, dus een wat kortere dienst. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.

 

Kerk open voor ontmoeting
Vanwege de Coronacrisis worden de zondagse erediensten van onze kerk online uitgezonden en is de kerk niet toegankelijk voor gemeenteleden.
Wij willen ook de komende weken de kerk  wederom open stellen voor een ieder, voor een moment van ontmoeting, bezinning, om te bidden, een waxinelichtje aan te steken of om zomaar even binnen te lopen voor een gesprekje. We gaan daarvoor de kerk op onderstaande tijden open zetten voor bezoek, te weten:

  • Woensdagavond 3 juni: van 19.00 – 20.30 uur
  • Vrijdagmiddag 5 juni: van 14.00 – 16.00 uur
  • Dinsdagochtend 9 juni: van 10.00 – 12.00 uur

Tijdens de openingstijden is ds. Bert Ridder en/of een ouderling aanwezig voor een gesprekje als daar behoefte aan is. Uiteraard nemen we wat de hygiëne en de onderlinge afstand betreft de vereiste voorzorgmaatregelen in acht. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

  

Update jeugdwerk
Recent is overeengekomen dat onder bepaalde voorwaarden het jeugdwerk in juni (buiten) afgesloten kan worden. Alles natuurlijk met het in acht nemen van de RIVM-regels, de toestemming van Gemeente Altena en de kerkenraad. We zijn daar heel erg blij mee. Alle leiders worden specifiek geïnformeerd wat dit voor hen betekent. Voor nu zijn we heel blij dat leiders, kinderen en jongeren elkaar voor de zomervakanties aanbreken, nog een keer kunnen ontmoeten en delen hoe ze deze tijd (hebben) ervaren.
Juni is normaal de tijd dat we het jeugdwerk evalueren. Maar, in deze coronatijd nemen we als jeugdondersteuners door hoe we alles moeten inrichten als het gaat om 1,5 meter jeugdwerk.
Wat betekent dit voor de crèche, de kindernevendienst, de club, de jeugdkerk, d’n Opstap, Meet & Eat en Van Emmickhoven? We gaan zo groep voor groep en ruimte voor ruimte langs.

Kortom, er is nog flink wat te doen voor we hopelijk straks het nieuwe seizoen met elkaar kunnen starten!

Op de site staat voor de kinderen het verhaal en de verwerkingen van deze week.
Marian Timmermans


Mogelijkheid bijdrage collecte over te maken via rekeningnummer
Zolang de kerkdiensten niet fysiek gehouden kunnen worden tijdens de dienst in onze kerk, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.         
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Liederen buiten het Liedboek:

Kinderopwekking 31:

Refrein:
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn
en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.

Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Hij is het waard!
Refrein

Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!
Refrein

Opwekking 334:
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

 

Opwekking 167:
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

 

Opwekking 263:
Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

Jezus mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Dank U, o mijn Vader,
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen,
voor eeuwig en eeuwig.

Dank U, o mijn Vader,
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.
Dank U, o mijn Vader,
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer