Terug naar overzicht

Update 26-05-2023:
Graag maken wij bekend dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de procedure voor het gaan beroepen van ds. Marloes van Doorne tot predikant in onze gemeente.
Dit betekent dat wij nu een officieel beroep aan haar gaan uitbrengen.
We hopen daarna snel een positief bericht daarop te mogen ontvangen.
Wij hopen en bidden dan ook dat ds. Marloes van Doorne het beroep mag aannemen.
Namens de kerkenraad, Kees Noorloos, voorzitter en Peter Kant, scriba.


Update 18-05-2023:
We kunnen terugkijken op een heel mooie ontmoetingsavond op 17 mei jl. met ds. Marloes van Doorne en haar gezin. De ontvangst was van beide kanten heel hartelijk en betrokken.
De kerkenraad maakt bekend dat zij na afloop van de bijeenkomst definitief heeft besloten een officieel beroep te gaan uitbrengen op Ds. Marloes van Doorne-Wolffs uit ’t Harde om predikant in onze gemeente te worden.
Conform de landelijke regeling kunnen stemgerechtigde gemeenteleden binnen 5 dagen na openbaarmaking van dit besluit bezwaar maken tegen de gevolgde procedure rondom het beroepingswerk.
Een eventueel bezwaar kan dan ingediend worden bij de scriba van onze kerk, Peter Kant, email: scriba@gkalmkerk.nl
Namens de kerkenraad, Kees Noorloos, voorzitter en Peter Kant, scriba.


Update 10-05-2023:
Met vreugde en dankbaarheid kunnen wij u mededelen dat de kerkenraad gisterenavond (9 mei) het advies van de Beroepingscommissie heeft overgenomen om over te gaan tot het gaan beroepen van een nieuwe predikant.
In verband hiermee wordt er op woensdagavond 17 mei (aanvang 19.30 uur) een extra gemeenteavond belegd om u nader te informeren over het beroepingswerk.
De Beroepingscommissie zal dan verslag doen van hun werkzaamheden en de te beroepen predikant zal zich met het gezin komen voorstellen en nader met ons kennis maken.
Conform onze regels zal de kerkenraad na de gemeenteavond dan een definitief besluit nemen over het uitbrengen van een beroep. De gemeente krijgt daarna de gelegenheid om binnen 5 dagen eventueel bezwaar te maken tegen de procedure, dus niet tegen het besluit om de predikant te gaan beroepen. Dat is alleen aan de kerkenraad voorbehouden.
De verdere procedure zal tijdens de gemeenteavond toegelicht worden.
In verband met de privacy van de predikant en andere procedureafspraken zal de naam pas zondag 14 mei tijdens de ochtenddienst bekend gemaakt worden. Op dat moment wordt ook in de gemeente waar de predikant nu staat een en ander medegedeeld.
De kerkenraad roept u allen op woensdagavond naar de gemeenteavond te komen en zo de predikant een warm welkom te heten.
Wij vragen u ook het beroepingswerk in uw gebed te betrekken.
Namens de kerkenraad, Kees Noorloos, voorzitter en Peter Kant, scriba.


Update 26-03-2023:
Februari stond nog in het teken van voorbereidingen. De advertentie voor een predikant(e) voor 32-40 uur is geplaatst op de vacaturesite van PKN en de website van onze gemeente, sluitingsdatum 4 maart jl. Een aantal gemeenteleden heeft namen van mogelijke kandidaten ingediend. Aan de geselecteerde predikanten is de mogelijkheid geboden om te reageren op onze vacature. We hebben hen hiervoor persoonlijk benaderd. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd voor nadere kennismaking.
Gezien het aantal vacatures op de website van PKN zijn momenteel veel gemeenten vacant en, net als wij, op zoek naar een predikant. Dank voor uw/jouw medeleven en gebed voor het beroepingswerk!
Namens de beroepingcommissie, Marcel Overduin 

Update 04-02-2023:
De beroepingscommissie vergadert één maal per twee weken. Momenteel zitten we nog in de aanloopfase. We zijn aan de slag gegaan met de lijst met namen die u heeft ingediend, fijn dat we zoveel namen mochten ontvangen uit de gemeente.
Daarnaast kregen we van het mobiliteits-bureau van de PKN een lijst met namen. Uit beide lijsten is een eerste selectie gemaakt van kandidaten die we gaan benaderen.
We hopen snel contacten te leggen met kandidaten die belangstelling hebben voor onze gemeente zodat we op pad kunnen gaan met ‘hoorcommissies’.
Namens de beroepingcommissie, Marcel Overduin


Update 25-12-2022:
Na het vertrek van Ds. Bert gaan we als gemeente op zoek naar een nieuwe voorganger.
De kerkenraad heeft deze taak uit handen gegeven aan de Beroepingscommissie waarvan de namen eerder op de kerkbrief zijn genoemd. Er is een profielschets opgesteld. U heeft daaraan zelf bijgedragen tijdens de gemeente avond in september jl. Deze schets zal leidraad zijn in de gesprekken.
Uit de gemeente zijn de namen van een aantal kandidaten ingestuurd, we krijgen we een lijst vanuit de PKN in Utrecht en op de PKN-website wordt een advertentie geplaatst. Hiermee gaan we aan het werk. Voor ons als commissie een mooie, uitdagende maar ook verantwoordelijke taak.
Wij zijn gemotiveerd en enthousiast om met deze opdracht aan de slag te gaan, tegelijk beseffen we ook dat we dit niet alleen kunnen, maar God’s hulp daarbij nodig hebben. We bidden en mogen er op vertrouwen dat God zijn zegen op het beroepingswerk meegeeft. Wij hopen net als u dat we een passende predikant voor onze gemeente kunnen vinden en gaan u dan ook regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van onze werkzaamheden.
Namens de beroepingcommissie, Marcel Overduin

Update 04-12-2022:
De kerkenraad is dankbaar bekend te kunnen maken dat de volgende personen zijn benoemd als lid van de beroepingscommissie:

  • Inge van den Berg
  • Ineke Crielaard
  • Jaap van Diggelen
  • Karin Groeneveld
  • Anita Kant
  • Daan Koekkoek
  • Marcel Overduin (voorzitter)
  • Vincent Verhoeven

De commissie krijgt als opdracht om aan de hand van de vastgestelde profielschets op zoek te gaan naar een voor onze gemeente geschikte predikant.
Wij wensen hen Gods zegen en wijsheid toe bij de belangrijke taak die hen te wachten staat.
De komende weken zal de commissie nog een training krijgen rondom het beroepingswerk.
De commissie zal u via de kerkbrief en Kerk wijzer regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het beroepingswerk.

Update 27-11-2022:
Graag stelt de beroepingscommissie u als gemeenteleden in de gelegenheid om namen van predikanten in te dienen die naar uw mening mogelijk voor een beroep naar Almkerk in aanmerking zouden kunnen komen.

U kunt de namen tot en met 6 december sturen naar de voorzitter van de beroepingscommissie, Marcel Overduin, email: beroepingscommissie@gkalmkerk.nl.
De beslissing of de ingediende kandidaten ook daadwerkelijk verder bij de beroepingsprocedure worden betrokken ligt bij de commissie.

 

Vacature Predikant(e) - (32-40 uur)

Wij zijn een veelzijdige gemeente waarin ruimte is voor verschillende manieren waarop mensen hun geloof beleven. We zoeken een voor-ganger die initiatiefrijk is, inspireert en motiveert om samen met ons een begaanbaar pad te vinden in het leven, vanuit het geloof in Jezus Christus. Een verbinder die zijn/ haar geloof en ons geloof wil voeden en verdiepen, door de verhalen van toen in het leven van nu betekenis te geven.

Nadere informatie vindt u in onderstaand menu:

Spreekt dit u aan?

Dan vragen we u om schriftelijk te reageren.  

Graag uw motivatie met CV sturen naar beroepingscommissie@gkalmkerk.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van beroepingscommissie (Marcel Overduin 06 – 51564470) of met de secretaris (Jaap van Diggelen 06-55570961).