CONCEPT - CONCEPT

 • De Financiën
 • Giften aan de kerk
 • Schenken en de Fiscus
 • Collectemunten
 • Schenking in de vorm van lijfrente (de periodieke schenking)
 • Renteloze lening
 • Legaat of erfstelling
 • Formele schenking
 • De TURBOGIFT
  • De schuldig gebleven schenking
  • De seriegift

De Financiën
Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. 
Alles kost geld: gebouwen, energie, predikanten, kosters, (speciale) erediensten, jeugdwerk en bepaalde akties zoals het startweekend. Bovendien moeten er bijdragen betaald worden aan b.v. PKN. Om de kosten te kunnen dekken zijn uiteraard inkomsten noodzakelijk. Inkomsten, die vrijwel geheel door de leden van de kerk moeten worden opgebracht.
De kerk krijgt n.l. geen subsidie!
Om het kerkelijk werk in Almkerk mogelijk te maken, is ieder jaar veel geld nodig. Via uw bijdrage, in welke vorm dan ook, draagt u een steentje bij aan het instandhouden en verlevendigen van onze geloofsgemeenschap.

Giften aan de kerk
De basis van de inkomsten wordt gevormd door de jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage (VVB) van de kerkleden. Ieder jaar in januari wordt een landelijke geldwervingsaktie (Aktie Kerkbalans) gehouden en onze kerk doet daar vanzelfsprekend, ook komend jaar, weer aan mee. In de kerkbladen wordt bekend gemaakt hoe en wanneer deze aktie zal plaatsvinden.

De meest voorkomende vorm om de kerk te steunen is dus via de VVB en via de collecten in de eredienst.
Maar er zijn meer manieren om de kerk, de diaconie en de andere kerkelijke activiteiten in financieel opzicht te steunen, namelijk door schenkingen:

 • in de vorm van een lijfrente (de periodieke schenking)
 • een renteloze lening,
 • een legaat of erfstelling,
 • een Formele schenking,
 • tot slot is daar een variant aan toegevoegd: de TURBOgift.

Schenken en de Fiscus
Het schenken van uw kerkelijke bijdragen vormt voor de belastingdienst een aftrekpost bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Schenkingen, onder aftrek van een drempelbedrag (1% van uw inkomen) en tot een plafondbedrag (10% van uw inkomen) mag u aftrekken van uw inkomen, waardoor u een gedeelte van de betaalde belasting mag terug verwachten van de belastingdienst.
Enige eis is, dat het aantoonbaar moet zijn dat u het geld ook werkelijk aan de kerk hebt gegeven.

De meest voorkomende vorm om de kerk te steunen is door middel van een gift, in de vorm van de VVB en via de collecten. Elk jaar geeft u bij de aktie Kerkbalans aan wat u wilt bijdragen aan de kerk van Almkerk. Die bijdrage betaalt u vervolgens in de termijnen die u hebt aangegeven.

Maar er zijn meerdere mogelijkheden om via de belasting geld, dat u aan de Kerk geeft, terug te ontvangen. Hieronder willen wij u enkele ideeën aan de hand doen om na te denken over het optimaliseren van uw financiële steun aan uw kerk.

Bovendien geven wij u wat fiscale adviezen om bij uw volgende belastingaangifte, dat meerdere terug te krijgen. De kerk zou namelijk graag zien dat het door de schenking opgeroepen belastingvoordeel bij de kerk terechtkomt. Dat had de wetgever ook voor ogen toen hij de giftenaftrek in het leven riep. De kerk krijgt daardoor méér inkomsten zonder dat het u iets kost. De Belastingdienst betaalt in feite mee aan de kerk!


Betaal uw VVB en andere bijdragen voor meerdere jaren in één jaar.
U kunt uw VVB en andere giften aan de kerk voor twee of meer jaren in één jaar betalen, zodat u slechts éénmaal rekening behoeft te houden met de niet-aftrekbare drempel. Vermeld bij de overschrijving aan de penningmeester van de VVB dan wel voor welke jaren u een bijdrage doet.


Collectemunten
Muntstukken en papiergeld dat u in een collecte geeft is nooit aftrekbaar voor de belasting, omdat er geen betalingsbewijs is.
U kunt echter ook gebruik maken van collectemunten. U bestelt deze munten door het verschuldigde bedrag voor het gewenste aantal bonnen via uw bank- of girorekening over te maken op de bijdragenrekening van de kerk: NL39RABO0301500282. U ontvangt dan dus een betalingsbewijs en kunt het bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen. In plaats van geld doet u munten in de collectezak. De collectemunten, die U elke maand kunt kopen, hebben een waarde van €0,75 of €1,25 en worden per set van 20 stuks verkocht.


Schenking in de vorm van lijfrente (de periodieke schenking).
Bij gewone giften is er, zoals aangegeven, een onder- en een bovengrens, waardoor u niet alle giften kunt aftrekken van uw inkomen. 
Bij een lijfrente is van deze grenzen geen sprake. Het kan voor u dus best interessant zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid de jaarlijkse bijdrage aan de kerk in de vorm van een lijfrente te doen. De schenking in de vorm van een lijfrente of periodieke schenking moet met overeenkomst worden vastgelegd en werkt als volgt: U verplicht zich gedurende een periode van tenminste vijf jaar een bepaald, jaarlijks gelijk bedrag te schenken aan de kerk. Daarvoor is een apart formulier. Dat vindt u hier.

Met deze overeenkomst hoeft u bij de fiscale aftrek geen rekening te houden met de niet-aftrekbare ondergrens en ook de maximumgrens geldt niet meer. Deze vorm van schenken is vooral interessant voor hen die een groter bedrag aan giften per jaar hebben en daardoor boven de 10%-grens uitkomen.

Zonder de overeenkomst periodieke schenking krijgt u minder belasting terug dan mét een akte van schenking. Ook kan voor deze vorm een loonbeschikking worden aangevraagd bij de belastingdienst, zodat u maandelijks de aftrek al verrekend krijgt.


Renteloze lening.
U leent een bedrag renteloos aan de kerk onder de voorwaarde dat dit direct opvraagbaar is. Doorgaans zou degene die het geld uitleent de rente ontvangen. Maar in dit geval gebruikt de kerk de hoofdsom en ontvangt zij daarover rente of voorkomt het betalen van (hypotheek)rente. Mocht degene die het geld heeft uitgeleend, het geld weer nodig hebben, dan is dit direct opvraagbaar. De lening kan worden vastgelegd, zowel via een notariële als via een onderhandse akte.

Het verschaffen van een renteloze lening heeft geen gevolgen voor de belastingen. Uiteraard kan men ook rente bedingen en die van jaar tot jaar kwijtschelden. Die rente wordt dan in beginsel gerekend tot de aftrekbare giften.


Legaat of erfstelling.
Het is ook mogelijk de kerk te begunstigen door middel van een legaat of erfstelling. Dit moet altijd notarieel worden vastgelegd in een testament. De schenking komt uiteraard pas na uw overlijden tot uitkering. 
Onder een legaat verstaat men een in een testament specifiek omschreven bedrag. Het kan echter ook in de vorm van specifiek omschreven goederen, zoals onroerend goed, antiek, effecten, handelsgoederen en dergelijke. Deze worden dan of aangehouden of verkocht, waarbij de opbrengst ten goede komt aan een legatenfonds.          Zo’n fonds is meestal gevormd om het vermogen, dat als gevolg van de ontvangen legaten is ontstaan, onaangetast te houden, maar waarbij de vruchtopbrengst aan het resultaat wordt toegevoegd.

Stel dat men een legaat van € 5.000,= aan de kerk wil schenken. In dat geval kan men de volgende zin in het testament opnemen:  “Ik legateer, vrij van rechten en kosten, zonder bijrekening van rente uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Gereformeerde Kerk te Almkerk een bedrag van € 5.000,=”.

Ook het verschaffen van een legaat heeft geen gevolgen voor de belastingen.


Formele schenking.
Als u een schenking aan de kerk wenst te doen, waarvan het bedrag pas na uw overlijden tot uitkering komt, dan kan ook dat in de vorm van een zogeheten Formele schenking. Anders dan bij een legaat schenkt u in feite u een bedrag aan de kerk, terwijl u dit tegelijkertijd van de kerk terug leent. Over deze lening is rente verschuldigd, die dan weer ten goede komt aan de kerk. De schenking is onder deze omstandigheden aftrekbaar als gift binnen de inkomstenbelasting.

Voorbeeld: U wilt een bedrag van € 5.000,- aan de kerk schenken in de vorm van een Formele schenking, waarbij u het bedrag tot uw beschikking houdt (u betaalt dus op dit moment niets!).

Stel, Uw onzuiver verzamelinkomen bedraagt € 46.000,-. De totaal aftrekbare giften zijn dan € 5.000,- verminderd met het niet aftrekbare deel (de drempel) van 1% van € 46.000,- is € 460,-.
Aftrekbaar is dan € 4.540.- (net onder het maximaal aftrekbare bedrag van 10% van uw inkomen dus). 
De rente die u jaarlijks betaald over deze lening is niet aftrekbaar.

Maar de belasting die u (in box 3) moet betalen over het saldo van de bezittingen, waarover u zelf beschikt, wordt verminderd met de schuld die u aan de kerk heeft, waardoor uw vermogensbelasting verminderd wordt.


De TURBOGIFT
De turbogift is een variant op de Formele schenking en kent twee stadia. Het eerste stadium wordt bereikt als u een bedrag schenkt en rentedragend schuldig blijft. Dit is feitelijk identiek aan de Formele schenking. Daarna volgt de fase waarin de ‘seriegift’ op gang komt.


De schuldig gebleven schenking.
In plaats van te legateren kiest u ervoor om het bedrag van het legaat reeds tijdens uw leven te schenken en vervolgens rentedragend schuldig te blijven. De schenking is onder deze omstandigheden aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting. Deze schuldig gebleven schenking levert daarmee een substantieel belastingvoordeel op.

Voorbeeld: Als u dit jaar € 5.000,= schenkt en schuldig blijft (dus niet betaalt!) krijgt u volgend jaar - als u in het 52%-tarief valt - € 2.600,= van de fiscus terug. Dat is een belangrijk effect van de schuldig gebleven schenking.


De seriegift.
U wordt geacht het door de schuldig gebleven schenking opgeroepen belastingvoordeel door te geven aan de kerk. Tenminste, dat had de wetgever voor ogen toen hij de giftenaftrek in het leven riep. Omdat de schuldig gebleven schenking mét belastingvoordeel in de plaats komt van het legaat zónder belastingvoordeel, doet u uzelf ook niet tekort als u het belastingvoordeel aan de kerk doorgeeft. Het is de bedoeling dat u de terug ontvangen € 2.600,- ook in datzelfde jaar via de bank aan de kerk overmaakt.

Die gift is de eerste in een reeks. Want wanneer u in dat jaar € 2.600,= via de bank aan de kerk overmaakt, doet u weer een gift die voldoet aan de criteria voor aftrekbaarheid. In dat jaar trekt u dus die € 2.600,- weer af. In het volgende jaar ontvangt u dan 52% van € 2.600,- (€ 1.352,-) van de Belastingdienst. Ook die € 1.352,- geeft u weer door, ditmaal dus ook in het volgende jaar. Daarmee wordt in dat jaar weer een aftrekpost van € 702,= gecreëerd, die u in dat jaar wederom per bank overmaakt. Dit patroon kan nog enige jaren zichtbaar zijn.

De schuldig bebleven schenking vormt dus een start van een serie giften, waarvan de eerste een volgende welhaast automatisch oproept: De TURBOgift is een feit.

Hoe groter het bedrag van de schuldig gebleven schenking, hoe groter de serieschenking.

Die serieschenking is niet alleen groter, hij duurt ook langer. De gift van een volgend jaar is n.l. steeds ongeveer de helft van die van het vorige jaar.

Op een gegeven moment is die helft niet meer de moeite waard.

Wanneer u grote bedragen schenkt en schuldig blijft duurt het langer dat het moment is bereikt waarop de helft van de gift van het vorige jaar niet meer de moeite van het aftrekken - en dus van het doorgeven - waard is.

In vergelijking met de situatie waarin u legateert ‘kost’ u een schuldig beleven schenking even veel als een legaat. Het bedrag dat u extra geeft in de vorm van een serieschenking heeft u immers eerst van de fiscus op uw bankrekening ontvangen.

 

De kerk ontvangt bij uw overlijden een bedrag dat hetzelfde is als de som die u als legaat in uw hoofd had.

Dat bedrag bestaat uit de hoofdsom van de vordering en uit het bedrag van de opgelopen rente.

In die zin wordt de kerk er niets beter van.

Echter, doordat de schuldig gebleven schenking de seriegift heeft opgeroepen, heeft de kerk in de eerste jaren na het schuldig blijven al een bedrag in contanten ontvangen dat in de buurt kan liggen van het bedrag van de schuldig gebleven schenking zelf.

Die contante giften zijn dus extra.

Dát is het voordeel van de Turbogift

Het is van belang dat u met uw schenking en uw seriegiften binnen de marge blijft die de fiscus heeft aangegeven. In het voorbeeld hierboven is geen rekening gehouden met de drempel van 1% van uw inkomen en het plafond van 10% van datzelfde inkomen.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het daarom soms beter zijn niet in één keer het beoogde bedrag te schenken en schuldig te blijven, maar dat over enkele jaren uit te smeren.

Met deze paragraaf hebben we beoogd om, in hoofdlijnen, de mogelijkheden rond uw financiële bijdrage aan de kerk weer te geven.

Voor specifieke vragen hierover kunt u kontakt opnemen met de bijdragenadministrateur van de Ambtsgroep Beheer & Financiën. Maar ook de eigen notaris, uw boekhouder, belastingconsulent of accountant kunnen u verder informeren.

De Ambtsgroep Beheer & Financiën

Ad van Andel, bijdragenadministrateur

Wilt u deze file nog eens rustig nalezen, dat kan. Download de folder dan hier